Villkor

Köpvillkor

Allmänna villkor

Personer måste vara över 18 år för att beställa via hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning ändra våra villkor.

Beställning

Alla ordinarie beställningar sker via Internet. Vid orderläggning på ett konto registrerat som privatperson/företag är i alla avseenden den registrerade privatpersonen / företaget att ses som avtalsbunden juridisk part.

Pris och betalning

Samtliga priser på vår webbplats är dagsaktuella priser. Moms och eventuell fraktkostnad redovisas på ordersammanställningen innan du bekräftar ditt köp. Ändras momsen förbehåller vi oss rätten att ändra priserna motsvarande. Prisjusteringar kan ske när som helst utan föravisering. C Ahlqvist AB säljer endast till personer och företag som kan betala via banköverföring eller via faktura.

Betalningar

Det är 100% säkert att handla hos C Ahlqvist AB. Betalning sker via vald betalningsmetod som kund väljer vid köptillfället.

Försenade betalningar

Vid försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift om 50,00 kr. Vid en andra påminnelse tillkommer en påminnelseavgift om 100.00 kr. Har betalning ej genomförts efter en andra påminnelse annuleras köpet omedelbart. Om C Ahlqvist AB häver avtalet har C Ahlqvist AB också rätt till skadestånd.

Leverans och frakt

Leveransdagen är den dag då du som kund får din beställda vara levererad. Risken för produkten övergår till kunden vid mottagande av produkten. Om en produkt/försändelse skadats i transporten rekommenderar vi dig att snarast anmäla skadan till C Ahlqvist AB via e-post – ca@unigolf.eu

Leverans

Leveranstiden räknas från det datum då en order placeras. Leveranstiden är alltså den tid som ligger mellan order och att du som konsument får din vara. Vänligen se specifika leveransvillkor för de olika produkter vi erbjuder på produktens sida.

Ångerrätt

Kunden har rätt att ångra sitt köp i enlighet med distanshandelslagen. Kunden ska inom 14 dagar efter leverans skriftligen kontakta och ångra köpet. Kontaktuppgifter: ca@unicurl.com

Kunden ansvarar för de kostnader som uppstår vid en retur.
OBSERVERA – vi löser inte ut varor skickade mot efterkrav / postförskott

Produkterna ska skickas till

C Ahlqvist AB
Esbjörns väg 6
41270 Göteborg

Garanti & reklamation

Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från C Ahlqvist AB. Garantin är även personlig vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand inte kan få produkten reparerad hos oss.

Du har alltid rätt att packa upp varorna och kontrollera.

Fel på produkt som anmärkes på ska ha uppkommit före eller vid leveranstillfället. För fel som uppstår efter leverans kan inte C Ahlqvist AB hållas skyldig om fel uppstår till följd av kunds oaktsamhet eller ovarsam hantering som ej är förenlig med produktens utformande eller förväntade användning. Reklamation ska skickas in skriftligt till C Ahlqvist AB via post:

C Ahlqvist AB
Esbjörns väg 6
41270 Göteborg
eller e-post

ca@unigolf.eu

En skriftlig reklamation ska innehålla kundnummer, ordernummer samt orsak till reklamation, och om produktskador upptäckts, dokumentation på dessa skador.

Vid godkänd reklamation ersätts kund för eventuella retur- och fraktkostnader.

Returer

Om en vara skadas eller kommer bort under transporten från C Ahlqvist AB på väg till kund ska C Ahlqvist AB ses som ansvarig. Om en vara skadas eller kommer bort om kund på eget initiativ återsänder den ska kund som är avsändare ses ansvarig för godset. C Ahlqvist AB rekommenderar därför att alla försändelser packas noga i originalförpackning eller likvärdigt emballage. Returförsändelser bör skickas som spårbar sändning.

Om du som kund upptäcker att en försändelse är synligt transportskadad bör detta reklameras omedelbart till paketombudet. Om du vid uppackning upptäcker att innehållet är skadat, hör av dig snarast möjligt till ca@unigolf.eu.

Du som konsument/köpare betalar eventuella returkostnader i de fall du som konsument utnyttjar eventuell ångerrätt.

C Ahlqvist AB betalar eventuella returkostnader för retur av reklamerad produkt.

Ansvar för fel

C Ahlqvist AB är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation eller vad som följer av lag.

C Ahlqvist AB ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

C Ahlqvist AB ansvar omfattar inte:

1. fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
2. fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med C Ahlqvist AB instruktioner;
3. fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom C Ahlqvist AB kontroll;

Ansvarsbegränsning (gäller endast företag)

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för C Ahlqvist AB enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

C Ahlqvist AB ansvar omfattar endast direkta förluster. C Ahlqvist AB ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet, och ej heller skador som C Ahlqvist AB inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Skulle C Ahlqvist AB vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är C Ahlqvist AB fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

Skiljedom eller tvist

C Ahlqvist AB följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.

Övrig information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Allmänna villkor

www.unigolf.eu administreras och underhålls av C Ahlqvist AB. Företaget är registrerat i Sverige under organisationsnummer 556545-3940. Bolagets momsregistreringsnummer är SE556545394001. C Ahlqvist AB huvudkontor finns på Esbjörns väg 6, 41270, Göteborg.

C Ahlqvist AB ombesörjer åtkomst till webbplatsen www.unigolf.eu (nedan kallad ”webbplatsen”). Vi säljer våra produkter i enlighet med de villkor som anges på denna sida.

Läs villkoren noggrant innan du använder dig av webbplatsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du dessa villkor i sin helhet.

1. Ditt konto

Om du använder denna webbplats ansvarar du för att hemlighålla användarnamn och lösenord till ditt konto, samt för att inte obehöriga användare får åtkomst till din dator och ditt konto. Du tar ansvar för allt som händer på ditt konto och med hjälp av ditt lösenord. Du förbinder dig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att hemlighålla lösenordet. Om du misstänker att någon annan känner till ditt lösenord eller att lösenordet används av någon annan än dig själv, måste du meddela oss.

Kontrollera att all information du har lämnat till oss är riktig och fullständig, och informera oss snarast om uppgifterna ändras.

C Ahlqvist AB säljer endast till personer och företag som kan betala med kreditkort/betalkort eller via faktura. Personer under 18 år får ej göra köp via hemsidan.

C Ahlqvist AB förbehåller sig rätten att neka åtkomst till webbplatsen, stänga ett konto, ta bort eller ändra innehåll eller annullera beställningar efter eget gottfinnande. Om vi annullerar en beställning är beställaren inte betalningsskyldig.

2. Sekretessbestämmelser

Läs våra sekretessbestämmelser ovan om du vill veta mer om hur vi hanterar personuppgifter. Här kan du även läsa om de bestämmelser som gäller för vår webbplats.

3. Åtkomst till webbplatsen

Vi gör vårt bästa för att webbplatsen ska vara tillgänglig utan avbrott och att överföringar sker utan fel. På grund av Internets beskaffenhet är detta dock inget vi kan garantera. Åtkomst till webbplatsen kan från tid till annan vara omöjlig eller begränsad på grund av reparationer, underhåll eller introduktion av nya funktioner eller tjänster. Vi minimerar sådana avbrott eller begränsningar så långt det är möjligt.

4. Tillåtelse att få åtkomst till webbplatsen

C Ahlqvist AB ger tillåtelse till begränsad åtkomst och personligt bruk av webbplatsen. Denna tillåtelse ger dig inte rätt att ladda ned (utom när det gäller allmänna cachefunktioner) eller ändra webbplatsen eller delar av den utan att skriftligt medgivande på förhand inhämtats från C-Å Ahlqvist AB. Tillåtelsen omfattar inte heller vidareförsäljning eller kommersiellt bruk av denna webbplats eller dess innehåll, inklusive insamling och bruk av produktutbud, beskrivningar eller priser, indirekt bruk av denna webbplats eller dess innehåll, nedladdning eller kopiering av kontoinformation för andra butiksinnehavares bruk eller användande av datautvinning, robotar eller liknande datainsamlingsverktyg. Webbplatsen eller delar av den får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, vidaresäljas, besökas eller på annat sätt användas i kommersiellt syfte utan att vårt skriftliga medgivande på förhand inhämtats.

Du får inte använda ramar för att dölja varumärken, logotyper eller annan egendomsinformation (inklusive bilder, text, sidlayout eller information) från C Ahlqvist AB utan att vårt skriftliga medgivande på förhand inhämtats. Du får inte använda metataggar eller annan ”dold text” tillsammans med C Ahlqvist AB s firmanamn, produktnamn eller varumärken. All obehörig användning av webbplatsen ogiltigförklarar samtliga tillåtelser eller licenser för bruk av webbplatsen som har getts av C Ahlqvist AB.

Du får inte använda någon logotyp, något varumärke eller någon annan upphovsrättsskyddad bild eller varumärke som visas på webbplatsen som del i en länk utan att vårt skriftliga medgivande på förhand inhämtats.

Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som kan leda till avbrott, skada eller försämring av webbplatsen, eller förhindrad åtkomst till webbplatsen.

Du får inte använda webbplatsen:

– i bedrägligt syfte eller inom ramen för kriminella aktiviteter eller annan otillåten verksamhet.
– för att skicka, använda eller återanvända material som är otillåtet, anstötligt, ärekränkande, motbjudande eller hotfullt.
– som gör intrång i upphovsrätt, varumärken, förtrolig information eller andra rättigheter, eller som på annat sätt är skadligt för tredje part eller är förkastligt.
– som består av eller innehåller virus, politiska uttalanden, kommersiella yttranden, kedjebrev, mass-e-post eller spam.
– för att orsaka obehag, olägenhet eller onödig oro.

Hela webbplatsens innehåll och webbplatsens uppbyggnad, t ex text, grafik, logotyper, symboler, bilder och programvara, tillhör C Ahlqvist AB eller deras innehållsleverantörer, och skyddas av svensk, europeisk och internationell upphovsrättslagstiftning och lagar om databasrättigheter.

All programvara som används på webbplatsen tillhör C Ahlqvist AB eller våra programvaruleverantörer, och skyddas av svensk, europeisk och internationell upphovsrättslagstiftning.

Du får inte ladda ned och/eller återanvända delar av webbplatsens innehåll utan att skriftligt medgivande på förhand inhämtats från C-Å Ahlqvist AB. Framförallt får du inte tillämpa datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings- och nedladdningsverktyg (varken en eller flera gånger) i syfte att använda betydande delar av webbplatsen. Vidare får du inte upprätta och/eller ge ut en egen databas, som innehåller betydande delar av webbplatsen (t ex våra priser eller vårt produktutbud).

Mer information finns i avsnittet Juridisk försäkran nedan.

7. Juridisk försäkran

www.unigolf.eu är en registrerad domän som tillhör C Ahlqvist AB.

8. Avtal med kunden

När du gör en beställning för att köpa en produkt från webbplatsen skickar vi dig en bekräftelse via e-post. Detta e-postmeddelande bekräftar att vi mottagit din beställning och innehåller all information om beställningen. Din beställning utgör en uppmaning till oss om att du vill köpa en viss produkt. Köpet godkänns av oss när vi skickar produkten till dig. När du gör en beställning anhåller du om att ingå ett avtal med C Ahlqvist AB. C  Ahlqvist AB äger produkten till dess att du har betalat den till fullo och C Ahlqvist AB har mottagit betalningen.

C Ahlqvist AB förbehåller sig rätten att kvarhålla en beställning för att säkerhetskontrollera försändelsen. C Ahlqvist AB instämmer med sådana domstolars exklusiva jurisdiktion.

9. Ändringar av tjänster eller tillägg till villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar av webbplatsen, företagets policy och dessa villkor. Ditt användande av webbplatsen och de beställningar du gör lyder under de bestämmelser och villkor som gäller när du använder webbplatsen eller när du beställer produkter från oss, utom i de fall lagen kräver att bestämmelserna eller villkoren ändras (i vilket fall sådana ändringar även gäller tidigare beställningar du gjort från oss). Om några av dessa bestämmelser är ogiltiga eller av någon annan anledning inte äger laga kraft, ska ifrågavarande bestämmelser tas bort från övriga bestämmelser och påverkar därmed inte giltigheten eller tillämpningen hos övriga bestämmelser.

10. Händelser utanför vår kontroll

C Ahlqvist AB  kan inte hållas ansvarigt för förseningar eller brister i fullgörandet av våra åtaganden enligt dessa bestämmelser, om förseningen eller bristen i fullgörandet orsakas av en händelse utanför vår kontroll. Denna bestämmelse påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

11. Ansvarsbegränsning

Om du inte efterlever dessa villkor, och vi inte vidtar åtgärder mot dig, har vi ändå rätt att hävda våra rättigheter om du vid ett annat tillfälle bryter mot dessa villkor.

12. Jurisdiktion och domstol

Ditt användande av webbplatsen, varje köp du gör från webbplatsen och dessa villkor lyder under svensk lag och anses har skett i Sverige. Du godkänner, liksom vi, att underkasta dig svenska domstolars icke-exklusiva jurisdiktion.

Dessa bestämmelser påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

13. Om företaget

Webbplatsen administreras av C Ahlqvist AB:
• Momsregistreringsnummer SE556545394001
• Företaget är registrerat i Sverige

© C Ahlqvist AB. Med ensamrätt.

Sekretessbestämmelser

Sekretessbestämmelser

C Ahlqvist AB tar sina åtaganden gentemot kunderna på största allvar. Detta omfattar även hanteringen av den information du förser oss med. C  Ahlqvist AB åtar sig att följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser som reglerar skydd av personuppgifter. I sekretessbestämmelserna beskrivs hur C Ahlqvist AB handskas med alla personuppgifter som samlas in via webbplatsen.

1. När samlar vi in personlig information?

Det kostar dig ingenting att titta runt och läsa på vår webbplats. Vi ber dig bara uppge din e-postadress i följande fall:

1. Om du handlar något på webbplatsen
2. Om du vill delta i en utlottning eller tävling
3. Om du vill kontakta oss, skicka e-post till oss eller få svar på ett meddelande
4. Om du vill att C Ahlqvist AB ska skicka dig e-post om nyheter och exklusiva erbjudanden

Vi samlar bara in personuppgifter och företagsuppgifter (t.ex. namn och adress) med ditt medgivande.

2. Hur använder vi informationen?

För att kunna hantera din beställning måste vi ha tillgång till vissa uppgifter, t.ex. kreditkortsinformation och fakturaadress. Denna information används endast för att administrera din beställning och ditt användande av webbplatsen.

Du bestämmer själv om du vill ge oss tillgång till mer personlig information. Vi samlar in personlig information för att du ska kunna logga in på unicurl.com, för att kunna meddela dig tävlingsresultat, för att kunna skicka dig e-post om uppdateringar, nyheter och särskilda erbjudanden, för att kunna svara på frågor eller bemöta kommentarer från dig, och för att du ska kunna anmäla dig till vissa funktioner på webbplatsen.

3. Ditt medgivande

Vi skickar dig e-post om uppdateringar om du inte väljer bort denna funktion.

4. Hur väljer jag bort att få e-post?

Du har alltid möjligheten att välja om du vill ha e-postmeddelanden från oss eller inte.

C Ahlqvist AB’s inställning är att en användare när som helst ska kunna avanmäla sig från de e-postmeddelanden vi regelbundet skickar. Du gör detta genom att klicka på länken ”Avanmäl” längst ned i det e-postmeddelande du har fått. Ett annat sätt är att skicka ett e-postmeddelande till kundtjänst.

Om du har bett oss att inte skicka mer e-post, men ändå får meddelanden, kan det bero på att den e-postadress du gjorde avanmälan från inte är densamma som vi skickar e-post till. Se efter vilken adress du har uppgett till oss och ange denna i din avanmälan. Det gör du enklast genom att svara på det oönskade e-postmeddelandet. Den e-postadress vi skickar meddelanden till står längst ned i e-postmeddelandet från oss.

5. Vem hanterar dina personuppgifter?

C Ahlqvist AB (och de personer eller företag som är anställda/underställda C Ahlqvist AB som hanterar denna webbplats, dess innehåll och tjänster) administrerar och använder den personliga information du uppger, i syfte att kunna svara på frågor från dig och förbättra och förfina vårt tjänsteutbud så att det motsvarar dina behov.

C Ahlqvist AB lämnar endast ut personuppgifter till auktoriserade partners för kort- och fakturabetalning då dessa uppgifter krävs för att kunna genomföra en betalning.

Utöver detta lämnar vi inte ut dina uppgifter till andra parter utan ditt medgivande, utom i fall då lagen kräver det, eller då du vunnit ett pris eller har bett om att få viss konkret information. Om du ger oss tillåtelse att lämna dina uppgifter till andra parter när du anmäler dig till C Ahlqvist AB, vidarebefordrar vi gärna informationen till andra företag, så att dessa kan skicka dig information om erbjudanden, produkter och tjänster som du skulle kunna vara intresserad av.

Vi säljer aldrig personuppgifter vidare till andra företag.

Registrerad kund har alltid rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om honom eller henne. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Registrerad kund kan begära att få sina uppgifter raderade.

6. Användning av cookies

C Ahlqvist AB använder sig av s.k. cookies för att kunna ge sina kunder bättre service och se vilka webbsidor kunden är mest intresserad av. En cookie är en samling data som en webbplats via webbläsaren sparar på din dator, och som kan hämtas vid ett senare tillfälle. Cookies kan bara läsas av den webbplats de kommer från. Huvudsyftet med cookies är att identifiera användaren och anpassa hans/hennes upplevelse av webbplatsen, t ex genom att hälsa honom/henne välkommen med namn vid efterföljande besök på webbplatsen. De flesta cookies är bara aktiva så länge användaren befinner sig på vår webbadress eller besöker vår webbplats. Cookies innehåller ingen information, såsom telefonnummer, e-postadress eller andra kontaktuppgifter, som andra kan använda för att kontakta dig. I webbläsaren kan du ange om alla cookies ska tillåtas eller om webbläsaren ska visa ett varningsmeddelande varje gång en cookie söker tillträde till din dator. På så sätt bestämmer du själv om du vill tillåta den eller inte

7. Vad gör vi för att skydda dina personuppgifter?

Vi har infört rutiner som säkerställer att våra interna processer uppfyller våra stränga säkerhetskrav. Vi gör också vårt yttersta för att tillse att tredje parter som samarbetar med oss om webbplatsens underhåll eller som hanterar kunders beställningar eller frågor, tillämpar samma regler för skydd av personuppgifter de får tillgång till när de arbetar med webbplatsen eller betjänar våra kunder. Medarbetare som använder sig av kunders personuppgifter för att ge önskad service, har endast begränsad tillgång till uppgifterna. Alla lösenord angivna av kund sparas i krypterad form i våra databaser.

8. Länkar till andra webbplatser

På vår webbplats finns länkar till andra webbplatser som vi använder oss av eller vill rekommendera. Vi tar dock inget ansvar för andra företags webbinnehåll eller sekretessbestämmelser. Om du besöker en annan webbplats bör du sätta dig in i företagets sekretessbestämmelser och andra regler.

9. Ändringar i sekretessbestämmelserna

Alla ändringar i våra sekretessbestämmelser meddelas här.

Om C Ahlqvist AB beslutar att göra omfattande ändringar i reglerna för hur vi hanterar personuppgifter, inhämtar vi ditt samtycke innan ändringarna genomförs.

10. Är det något annat jag bör veta?

Utöver i ovan nämnda fall lämnar C Ahlqvist AB inte någon information vidare till tredje part, utom i de fall lagen kräver detta.